Onderbouw en bovenbouw

Het Kei College biedt onderwijs in de beroepsgerichte leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Onderbouw (leerjaar 1 en 2)

De eerste twee leerjaren in het vmbo worden de onderbouw genoemd. We gebruiken het eerste jaar op het Kei College voor alle leerlingen om kennis te maken met elkaar, de school en om zich te oriënteren op de eigen mogelijkheden.

In de onderbouw op het Kei College volgen leerlingen de algemeen vormende vakken, avo-vakken. Daarnaast oriënteren zij zich op de zeven verschillende beroepsgerichte profielen. Halverwege leerjaar twee kiezen leerlingen een profiel.

Bovenbouw (leerjaar 3 en 4)

Leerjaar drie en vier vormen samen de bovenbouw van de opleiding. Hierin staan de beroepsgerichte profielen, beroepsgerichte keuzevakken en profielgebonden AVO-vakken centraal.

Gedurende leerjaar drie en vier worden de afzonderlijke vakken geheel of ten dele geëxamineerd door schoolexamens (SE) en/of door middel van Centraal Schriftelijk en Praktisch Examens (CSPE). De wijze van examinering staat beschreven in het Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Na Kei: vervolgonderwijs

Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b)

Leerlingen die graag praktisch bezig zijn kiezen voor de beroepsgerichte leerweg. Na de beroepsgerichte leerweg kunnen zij instromen in niveau 2 van het mbo.

Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k)

Leerlingen die praktisch zijn ingesteld, maar een hoger niveau aan kunnen, gaan naar de kaderberoepsgerichte leerweg. Na de kaderberoepsgerichte leerweg kunnen leerlingen instromen in niveau 3/4 van het mbo.