Organisatie

Organisatie

Het Kei College is een samenwerkingsschool en wordt aangestuurd door een directeur die bij zowel het Bornego College als bij OSG Sevenwolden in dienst is.

De directeur wordt ondersteund door drie deelschoolleiders. De deelschoolleiders zijn alle drie verantwoordelijk voor een team docenten, het onderwijs dat zij geven en de ondersteuning die zij bieden. Wij werken in teams omdat goed onderwijs en ons onderwijsconcept in het bijzonder vragen om teamwerk. In teams wordt voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van ons onderwijs.

Directeur
Dhr. Peter van Tuinen
T (0513) 726 600
E pvantuinen@kei.college

Afdelingsleider
Dhr. Peter Overbeek
T (0513) 726 600
E poverbeek@kei.college

Afdelingsleider
Dhr. Arjan Verseput
T (0513) 726 600
E averseput@kei.college

Toezicht

De directeur van het Kei College legt verantwoordelijkheid af aan de bestuurders van beide scholen. De Raad van Toezicht van OSG Sevenwolden en het Bornego College houdt toezicht en ziet erop toe dat de school goed wordt bestuurd.

Medezeggenschap

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is de medezeggenschap van het personeel, de ouders en de leerlingen geregeld. De medezeggenschap is geregeld per bestuur. Voor het Kei College is een Bovenbestuurlijke Raad ingesteld waar een vertegenwoordiging van ouders, docenten en leerlingen instemming- of adviesrecht hebben op thema’s die voor het gehele Kei College van belang zijn. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar: bovenbestuurlijkeraad@kei.college